Shotokan - Karate - Dojo "KUSUNOKI" e.V.
c/o Thomas Heinze
Birkenweg 15
15306 Seelow


Funakoshi, Gichin (1869 - 1957)


The life of Sensei Funakoshi
Gichin Funakoshi
Funakoshi's Shoto-Nijukun

Calligaphies of Funakoshi

Master Funakoshi at the training

Photos of the life ofFunakoshi

the grave of Master Funakoshi

www.kusunoki.de